La 10a edició de la Màgic BDN Running tindrà lloc el proper diumenge 14 de novembre a Badalona

El punt de sortida i arribada estarà situat davant del pavelló Olímpic de Badalona.

El cronometratge dels participants de la prova es realitza a través del sistema de ChampionChip.

La cursa està oberta a tots els ciutadans i ciutadanes que s’hi inscriguin prèviament i que siguin majors de 14 anys el dia de la cursa.

La cursa disposa de dues distàncies: 5 i 10 quilòmetres. La cursa de 10 quilòmetres està homologada per la Federació Catalana.

La metodologia de sortida es definirà d'acord amb la normativa vigent.

Està previst que la sortida es realitzi de manera esglaonada, a través de diverses franges de sortida consecutives, amb la finalitat de poder mantenir un distanciament físic entre les persones participants.

Les diverses sortides s'assignaran en funció de paràmetres objectius (principalment a través de l’històric de temps dels i de les participants en proves equivalents) per tal d'homogenitzar els ritmes i garantir un flux correcte de les persones participants durant el recorregut.

Qualsevol variació en el sistema adoptat per garantir les mesures de seguretat i sanitàries vigents, es comunicarà de manera anticipada a l’inici de la cursa.

El recorregut estrà degudament senyalitzat i cadascun dels quilòmetres estaran marcats.

Les persones que hi participin hauran de circular pel recorregut senyalitzat i delimitat.

L’organització podrà modificar els circuits per causes alienes de força major.

El compliment del circuit està sotmès en tot moment a les remodelacions aprovades a la via pública, que poden provocar petits canvis d’última hora, inevitables el dia de la prova, però que en cap cas afectaran a la distància oficial.

Hi haurà dos avituallaments. El del final serà sòlid i líquid, i estarà ubicat al final del circuit. A l’avituallament de l’arribada, els participants podran gaudir de diversos espais per a recuperar forces.

Els vehicles autoritzats que poden circular dins del recorregut de la cursa únicament seran els designats per l’organització i portaran de forma visible el corresponent document acreditatiu.

La cursa es considerarà tancada 1 hora i 30 minuts després de la sortida.

 

Per a participar-hi, és obligatori córrer amb xip, la finalitat del qual és el registre del temps i distància recorreguda durant la celebració de l’esdeveniment esportiu, a efectes de poder realitzar la classificació esportiva dels resultats de tots els participants.

En cas de disposar de xip groc de cronometratge ChampionChip, cal fer-ne constar el codi al moment de fer la inscripció.

En cas de no disposar-ne, l’organització en facilitarà un d’un sol ús que s’ha de retornar al final de la cursa i que suposa el pagament d’un suplement al moment de la inscripció.

 

Les persones inscrites podran recollir el dorsal i la samarreta oficial durant la Fira del Corredor que tindrà lloc dissabte 13 de novembre entre les 10 i les 20 hores al Centre Comercial Màgic Badalona.

El fet de no recollir el dorsal i la bossa del corredor dins dels terminis establerts, significa la renúncia dels mateixos.

Els preus d’inscripció per a la cursa són els següents:

  1. Amb xip groc de propietat: 13 €
  2. Amb lloguer de xip: 15 €
  3. Amb compra de xip groc: 25€ (10€ per la compra del xip, que passarà a ser de la propietat del comprador/a)

L’organització es reserva el dret a realitzar canvis en el present reglament si així ho considera, comunicant-ho al web i en la informació del corredor amb la deguda antelació i difusió.

La inscripció només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament i s’hagi rebut el comprovant d’inscripció.

Cal mostrar el DNI de la persona titular (o resguard d’inscripció) per a recollir el dorsal. L’organització no entregarà cap dorsal ni cap xip si el/la participant no aporta aquests documents per a identificar-se com a titular de la inscripció.

La fotocòpia del DNI de la persona inscrita juntament amb el resguard d’inscripció és vàlida per tal que una tercera persona pugui recollir un dorsal en cas de que el/la titular no ho pugui fer.

La inscripció es tancarà quan s’assoleixin els 3.000 inscrits o bé quan l’organització ho consideri adequat, d’acord amb la normativa vigent.

Atenent a la situació sanitària, l’organització podrà reduir en qualsevol moment el nombre màxim de participants i/o procedir al tancament de les inscripcions.

Els dies previs a la cursa, durant la Fira del Corredor, hi haurà dorsals addicionals amb el preu i les condicions que determini l’organització. El número de dorsals disponibles es comunicarà a través de les xarxes socials de la Cursa.

El dorsal haurà d’estar visible durant el transcurs de la prova, i sempre col·locat a la part de davant del pit,sense cap tipus de manipulació.

Per participar és obligatori córrer amb xip. En cas de disposar d’un xip groc de cronometratge Championchip, caldrà fer-ne constar el codi en el moment de realitzar la inscripció.

En cas de no disposar de xip groc de propietat, l’organització facilitarà un xip de lloguer, al preu d’1 euro, que no serà reemborsable.

Amb la inscripció s’ofereix la possibilitat de comprar el xip groc a un preu especial (10€) que permetrà al/a la corredor/a registrar totes les seves curses a la pàgina web xipgroc.cat amb la possibilitat d’accedir a millors calaixos de sortida a les curses gràcies als temps registrats. Aquest xip es lliurarà al dia de la Fira del Corredor. No abans.

És obligatori que les persones que hi participin portin el dorsal i el xip. Els corredors i les corredores que no ho portin no podran accedir a meta.

Els premis i les diferents categories s’indicaran a l’apartat corresponent de la pàgina web i es lliuraran tots el mateix dia de la cursa. Les persones nascudes o residents a Badalona  han d’indicar-ho al moment de la inscripció per participar en la categoria local. Les persones amb diversitat funcional han d’indicar la seva categoria a la inscripció.

Les classificacions oficials es publicaran el mateix dia de la cursa a l’apartat de la prova existent a la pàgina web oficial de ChampionChip (www.xipgroc.cat).

Atenent a la situació sanitària actual, i amb la finalitat de poder garantir les mesures de seguretat i sanitàries vigents, es preveu realitzar diverses sortides esglaonades, tal i com s’indica al punt 3 del present document. En aquest cas, i en qualsevol altre sistema anàleg adoptat, es considerarà el temps real (i en cap cas el temps oficial de la cursa) de cada participant en el llistat de classificació oficial.

Qualsevol persona que hi participi podrà ser desqualificada si:

a) Mostra un estat físic deficient

b) No realitza el recorregut complet

c) No porta el xip corresponent a la sabatilla (o bé al turmell en el cas d’emprar portaxip).

d) No porta el número de dorsal en un lloc visible o porta el dorsal manipulat.

e) Mostra un comportament antiesportiu.

f) No respecta el procediment establert i reflectit en aquest reglament.

g) No obeeix les ordres del personal de l’organització i/o dels agents dels cossos de seguretat que vetllen per la seguretat de la prova.

h) No respecta la normativa COVID-19 vigent a la celebració de la cursa o mostra un comportament poc responsable o prudent relacionat amb la prevenció dels contagis.

L'organització publicarà la llista de participants, amb el número de dorsal, nom, cognoms, sexe, any de naixement, equip amb el que corren i marca personal. Seran publicats a les llistes de participants, així com als llistats de classificacions.

La inscripció a la Cursa implica l'autorització per a la seva publicació.

Les persones que s’inscriuen a la cursa, autoritzen expressament a l’organització i els seus patrocinadors i col·laboradors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment en que apareguin.

Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitaris produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.

L’organització s’eximeix de qualsevol responsabilitat per danys derivats de les actuacions pròpies dels participants o tercers durant el transcurs de la prova.

Els i les participants que s’hagin inscrit quedaran coberts per una assegurança mèdica puntual i obligatòria que queda inclosa dins el preu de la inscripció. Els mínims de cobertura són els que preveu l’Annex del Reial Decret 849/1993, de 4 de juny (Seguro Obligatorio Deportivo).

Les reclamacions sobre les classificacions s’hauran de presentar a l’organització per escrit en un període no superior als 30 minuts a comptar des de la publicació dels resultats. La decisió de l’organització serà inapel·lable.

La inscripció a la cursa comporta l’acceptació total de la present normativa. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament reflectit i/o regulat serà decidit en darrera instància per l’organització, que aplicarà la IAAF 2016-2017.

No és possible l’anul·lació d’una inscripció ni el retorn de l’import de la mateixa.

L’organització es reserva el dret a realitzar canvis en el present reglament si així ho considera, comunicant-ho al web i a través de qualsevol altre suport informatiu amb la deguda antelació i difusió.

L’esdeveniment estada per l'associació Badalona Running amb el suport de l'Ajuntament de Badalona.

Tot allò no previst en el Reglament es regirà per les Normes Generals de Competició de la FCA, RFFA i l’IAAF, per la temporada 2021-2022.

Com a conseqüència de la situació excepcional, encara actual, provocada per la COVID-19, durant aquests mesos, des de l’organització, i en coordinació amb les autoritats locals, estem treballant per gaudir d’una cursa presencial que compti amb totes les mesures de seguretat, higiene i distanciament físic necessàries per a poder desenvolupar la prova sense cap risc. Si finalment, donada l’evolució de la situació, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, i d’acord amb les restriccions actuals que afecten al nostre territori, ens veiem obligats a suspendre l'esdeveniment, establirem una data alternativa per a la seva celebració.
En aquest cas, totes les persones inscrites mantindran la seva inscripció per la nova data.
 
En cas de no poder participar en la nova data, l’organització oferirà l’opció de mantenir la inscripció per la propera edició. Com a darrera alternativa, els i les participants podran sol·licitar la devolució de la seva inscripció.
TOP