Reglament

1. Data i lloc de celebració

La 6a Cursa Màgic BDN Running es celebrarà el diumenge 26 de març a les 9:30h. El punt de sortida i d’arribada estarà situat a la Rambla del Gorg (al costat de l’estació de Gorg L2, L10 i T5).

2. Oberta a tothom

La cursa està oberta a tots els ciutadans i ciutadanes que s’hi inscriguin prèviament i que siguin majors de 14 anys el dia 26/03/2017.

3. Recorregut

El circuit de la cursa és urbà i té una distància de 10 quilòmetres. Estarà degudament senyalitzat i marcat en cada quilòmetre. Els participants hauran de circular pel recorregut senyalitzat i delimitat. Els carrers pels quals transcorrerà són els següents:

Antoni Bori, Monturiol, Eduard Maristany, Pont de Sant Lluc, Mare Nostrum, Eduard Maristany, Port de Badalona, Cervantes, Passeig Marítim, Riera de Canyadó, Parc de Can Solei – Ca l’Arnús, Méndez Nuñez, Via Augusta, Eduard Flo, Mercè, Rambla, Sant Joaquim, Sant Isidre, Sant Ignasi de Loiola, Rambla Sant Joan, Baldomer Solà, Pau Claris, Marquès de Montroig i Antoni Bori.

4. Modificació del circuit

L’organització podrà modificar el circuit per causes alienes de força major. El compliment del circuit està sotmès en tot moment a les remodelacions aprovades a la via pública, que poden provocar petits canvis d’última hora, inevitables el dia de la prova, però que no afectaran a la distància oficial.

5. Avituallaments

Hi haurà dos avituallaments: el primer, entre els quilòmetres 4 i 5, serà un avituallament líquid. Al segon, al final del circuit, l’avituallament serà sòlid i líquid.

6. Vehicles autoritzats

Els únics vehicles autoritzats per a seguir la cursa seran els designats per l’organització.

7. Tancament de la cursa

La cursa es considerarà tancada 1 hora i 30 minuts després de la sortida.

8. Utilització del xip

Per a participar-hi, és obligatori córrer amb xip. En cas de disposar de xip groc de cronometratge Champion Chip, cal fer-ne constar el codi al moment de fer la inscripció. En cas de no disposar-ne, l’organització en facilitarà un d’un sol ús -que s’ha de retornar al final de la cursa- i que suposa el pagament d’un suplement al moment de la inscripció.

9. Recollida del dorsal i la bossa del corredor

Els inscrits podran recollir el dorsal i la bossa del corredor durant el dissabte previ a la cursa al Centre Comercial Màgic Badalona. Excepcionalment, fins a mitja hora abans de l’inici de la cursa (8:30h) es podrà recollir el dorsal al punt de sortida/arribada.

10. No recollida del dorsal

El fet de no retirar el dorsal i la bossa del corredor dins dels terminis establerts, significa la renúncia dels mateixos.

11. Requisits per a la recollida

La inscripció només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament i s’hagi rebut el comprovant d’inscripció. Cal portar el DNI del titular (o resguard d’inscripció) per a recollir el dorsal. L’organització no entregarà cap dorsal ni cap xip si l’atleta no aporta aquests documents per a identificar-se com a titular de la inscripció. La fotocòpia del DNI de l’inscrit, juntament amb el resguard d’inscripció, és vàlida per tal que una tercera persona pugui recollir un dorsal en cas de no poder fer-ho el titular.

12. Tancament d'inscripcions

La inscripció es tancarà quan s’assoleixin els 4.000 inscrits o bé quan l’organització ho consideri adequat. El mateix dia de la cursa hi haurà 100 dorsals addicionals a la Fira del Corredor amb les condicions que determini l’organització. En cap cas es realitzaran inscripcions el mateix dia de la cursa.

13. Premis

Els premis i les diferents categories s’indicaran a l’apartat corresponent i es lliuraran tots el mateix dia de la cursa.

14. Classificacions

Les classificacions oficials es publicaran el mateix dia de la cursa a la pàgina web oficial.

15. Desqualificacions

Qualsevol participant podrà ser desqualificat si:

a) Mostra un estat físic deficient

b) No realitza el recorregut complet

c) No porta el xip corresponent a la sabatilla (o bé al turmell en el cas d’emprar portaxip).

d) No porta el número de dorsal en un lloc visible o porta el dorsal manipulat.

e) Mostra un comportament antiesportiu.

f) No respecta el procediment establert i reflectit en aquest reglament.

16. Publicació llistes amb nom dels participants

Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe, any de naixement i marca personal siguin publicats a les llistes d’inscrits, així com a les de resultats, si acaben la cursa seguint la normativa establerta i havent utilitzat un xip amb tecnologia MyLaps.

17. Autorització imatges

El fet d’inscriure’s a la cursa, autoritza expressament a l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitaris produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.

18. Responsabilitat per danys

L’organització rebutja qualsevol responsabilitat per danys que els participants o tercers puguin provocar durant la prova.

19. Assegurança mèdica

Cada participant inscrit quedarà cobert per una assegurança mèdica puntual i obligatòria que queda inclosa dins el preu de la inscripció.  Els mínims de cobertura són els que preveu l’Annex del Reial Decret 849/1993, de 4 de juny (Seguro Obligatorio Deportivo).

20. Reclamacions sobre la classificació

Les reclamacions sobre les classificacions s’hauran de presentar a l’organització per escrit fins a 30 minuts després d’haver fet públics els resultats. La decisió de l’organització serà inapel·lable.

21. Acceptació del reglament

La inscripció a la cursa comporta l’acceptació total del present reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament reflectit i/o regulat serà decidit en darrera instància per l’organització, que aplicarà la IAAF 2015-2016.

22. Anul·lació inscripció

No és possible l’anul·lació d’una inscripció ni el retorn de l’import de la inscripció. El participant, però, podrà sol·licitar el canvi de nom. Un cop quedi tancat el període d’inscripcions en els termes expressats en el punt 12, no s’acceptaran sol·licituds de canvi de nom.

23. Cessió de les dades

L’inscrit a la cursa accedeix, tret que ho comuniqui a cursa@badalonarunning.cat, a la cessió de les seves dades a l’organitzador d’aquesta competició.

24. Tractament de les dades

La inscripció a la Màgic BDN Running comporta que els participants donin el seu consentiment perquè Màgic BDN Running, per si mateix o bé mitjançant terceres entitats, tractin automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les seves dades de caràcter personal. Així mateix , els participants autoritzen a l’organitzador de l’esdeveniment o als seus patrocinadors per a la presa de fotografies o la gravació de vídeos de l’esdeveniment esportiu, consentint que el seu nom i cognoms, així com la seva imatge, inclosa la veu, pugui ser publicitada en qualsevol mitjà (premsa, televisió, internet, butlletins, o qualsevol altre acte publipromocial), sense que aquest ús li confereixi dret a percebre compensació econòmica. S’informa expressament als participants que poden revocar en qualsevol moment el seu consentiment dirigint-se a cursa@badalonarunning.cat. Així mateix, pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, dirigint-se a l’adreça esmentada.

25. Canvis en el reglament

L’organització es reserva el dret a realitzar canvis en el present reglament si així ho considera, comunicant-ho al web i en la informació del corredor amb la deguda antelació i difusió.

Consideració final

CONSIDERACIÓ FINAL: Tot allò no previst en el Reglament es regirà per les Normes Generals de Competició de la FCA, RFFA i l’IAAF, per la temporada 2015-2016.